Để xác định trình tự nhận tiêu điểm của phần tử thông qua bàn phím ta sử dụng thuộc tính:

Để xác định trình tự nhận tiêu điểm của phần tử thông qua bàn phím ta sử dụng thuộc tính:

A.  Focus

B. Accesskey

C. Tabindex

D. Id

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: