Để nhóm các thành phần có liên quan với nhau ta dùng thẻ:

Để nhóm các thành phần có liên quan với nhau ta dùng thẻ:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: