Để kết nối hai HUB với nhau ta sử dụng kiểu bấm cáp:

Để kết nối hai HUB với nhau ta sử dụng kiểu bấm cáp:

A. Thẳng (straight-through)

B. Chéo (cross-over)

C. Console

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: