Để chú thích trên 1 dòng lệnh trong chương trình C++, ta dùng cặp dấu nào?

Để chú thích trên 1 dòng lệnh trong chương trình C++, ta dùng cặp dấu nào?

A.  \* và *\

B. <<

C. //

D. >>

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: