Để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào:

Để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào:

A. Dùng giao thức FTP

B. Dùng giao thức HTTP

C. Dùng giao thức DHCP

D. Dùng giao thức DNS

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào:

Để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào:

A. Dùng giao thức DHCP

B. Dùng giao thức FTP

C. Dùng giao thức DNS

D. Dùng giao thức HTTP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: