Để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau, cần có điều kiện gì?

Để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau, cần có điều kiện gì?

A. Các máy tính chỉ cần tuân thủ một qui tắc truyền thông nào đó

B. Các máy tính chỉ cần kết nối vật lý với nhau

C. Các máy tính phải kết nối vật lý với nhau và tuân thủ các qui tắc truyền thông thống nhất 

D. Các máy tính phải kết nối vật lý với nhau và tuân thủ các qui tắc truyền thông bất kỳ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: