Đơn vị xác định số tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả, kế toán ghi:

Đơn vị xác định số tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả, kế toán ghi:

A. Nợ TK 334/ Có TK 111

B. Nợ TK 335/ Có TK 622

C. Nợ TK 335/ Có TK 334

D. Nợ TK 334/ Có TK 335

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng