Đơn vị thu hồi được Nợ phải thu nội bộ bằng tiền mặt số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị thu hồi được Nợ phải thu nội bộ bằng tiền mặt số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 336: 50.000

B. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 1388: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 136: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 3388: 50.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng