Đơn vị thanh lý TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên gia 40.000 giá trị hao mòn luỹ kế 35.000

Đơn vị thanh lý TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên gia 40.000 giá trị hao mòn luỹ kế 35.000

A. Nợ TK 511.8: 5.000Nợ TK 214: 35.000

Có TK 211: 40.000

B. Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 466: 5.000

Có TK 211: 40.000

C. Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 311: 5.000

Có TK 211: 40.000

D. Nợ TK 214: 5.000Nợ TK 511 8: 35.000

Có TK 211: 40.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng