Đơn vị nhận được trợ cấp, trợ giá của Nhà nước, kế toán ghi:

Đơn vị nhận được trợ cấp, trợ giá của Nhà nước, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111, 112/ Có TK 511(4)

B. Nợ TK 111, 112/ Có TK 511

C. Nợ TK 111, 112/ Có TK 333

D. Nợ TK 111, 112/ Có TK 333(9)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng