Đơn vị nhận được tiền viện trợ của tổ chức trong nước bằng tiền gửi, số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị nhận được tiền viện trợ của tổ chức trong nước bằng tiền gửi, số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 512: 50.000

B. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 5118: 50.000

C. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 3372: 50.000

D. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 3371: 50.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng