Đơn vị mua từ nhập khẩu TSCĐ hữu hình, thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu được khấu từ và đã trả bằng tiền vay dài hạn, kế toán ghi:

Đơn vị mua từ nhập khẩu TSCĐ hữu hình, thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu được khấu từ và đã trả bằng tiền vay dài hạn, kế toán ghi:

A. Nợ TK 211/ Có TK 341

B. Nợ TK 211; Nợ TK 133(2) / Có TK 341

C. Nợ TK 211 / Có TK 341; Có TK 133 (2)

D. Nợ TK 211 / Có TK 341; Có TK 333(3)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng