Đơn vị gửi hàng cho người mua theo hợp đồng kinh tế, người mua chấp nhận trả, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:

Đơn vị gửi hàng cho người mua theo hợp đồng kinh tế, người mua chấp nhận trả, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:

A. Nợ TK 331/ Có TK 511

B. Nợ TK 131/ Có TK 511

C. Nợ TK 131 / Có TK 511; Có TK 3331

D. Nợ TK 131; Nợ TK 133 / Có TK 511

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng