Đơn vị dùng thành phẩm để trả thưởng cho người lao động, kế toán phản ảnh doanh thu như sau:

Đơn vị dùng thành phẩm để trả thưởng cho người lao động, kế toán phản ảnh doanh thu như sau:

A. Nợ TK 431/ Có TK 155, 156

B. Nợ TK 334/ Có TK 155, 156

C. Nợ TK 431 / Có TK 512; Có TK 333 (1)

D. Nợ TK 431/ Có TK 512

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng