Đơn vị dữ liệu ở tầng presentation là?

Đơn vị dữ liệu ở tầng presentation là?

A. Byte

B. Data

C. Frame

D. Packet

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: