Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp trực tiếp), người mua đã trả bằng tiền mặt (tiền gửi ngân hàng) kế toán ghi:

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp trực tiếp), người mua đã trả bằng tiền mặt (tiền gửi ngân hàng) kế toán ghi:

A. Nợ TK 111, 112 / Có TK 511; Có TK331

B. Nợ TK 131 / Có TK 511; Có TK 3331

C. Nợ TK 111, 112/ Có TK 511

D. Nợ TK 131/ Có TK 511

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) người mua chưa trả tiền, kế toán ghi:

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) người mua chưa trả tiền, kế toán ghi:

A. Nợ TK 131/Nợ TK 511

B. Nợ TK 131; Nợ TK 133 / Có TK 511

C. Nợ TK 111, 112 / Có TK 511; Có TK 333(1)

D. Nợ TK 131 / Có TK 511; Có TK 333(1)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ), người mua đã trả bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi:

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ), người mua đã trả bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111, 112/ Có TK 511

B. Nợ TK 111, 112; Nợ TK 133 / Có TK 511

C. Nợ TK 111, 112 / Có TK 511; Có TK 333(1)

D. Nợ TK 111, 112 / Có TK 131; Có TK 3331

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) người mua đã trả bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi:

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) người mua đã trả bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111,112, Nơ TK 133(1)/ có TK 511

B. Nợ TK 111,112/ có TK 131, có TK 3331

C. Nợ TK 111,112,/ có TK 511, có TK 333(1)

D. Nợ TK 111,112/ có TK 511

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng