Đơn vị đưa TSCĐ hữu hình vào sử dụng do XDCB hoàn thành bàn giao (Đơn vị XDCB hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị sản xuất kinh doanh):

Đơn vị đưa TSCĐ hữu hình vào sử dụng do XDCB hoàn thành bàn giao (Đơn vị XDCB hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị sản xuất kinh doanh):

A. Nợ TK 211/ Có TK 441

B. Nợ TK 211/ Có TK 154

C. Nợ TK 211/ Có TK 241

D. Nợ TK 211/ Có TK 214

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng