Đường truyền tín hiệu tương tự, đường truyền âm thoại chuẩn được sử dụng trong các cuộc giao tiếp qua điện thoại gọi là đường truyền?

Đường truyền tín hiệu tương tự, đường truyền âm thoại chuẩn được sử dụng trong các cuộc giao tiếp qua điện thoại gọi là đường truyền?

A. Quay số

B. Tín hiệu số trực tiếp

C. Any-to-any

D. Chuyên dụng (thuê bao)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: