… là đoạn mã HTML có chức năng kiểm soát quá trình hiển thị của nội dung văn bản

 … là đoạn mã HTML có chức năng kiểm soát quá trình hiển thị của nội dung văn bản

A. Tags

B. Codas

C. Slashes

D. Properties

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: