Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

A.

B.

 

 

C.

 

 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: