Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm?

Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm?

A.

B.

  C.

  D.

  Hướng dẫn

  Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số

Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số

A.

  B.

  C.

   D.

   Hướng dẫn

   Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm?

Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm?

A.

B.

  C.

   D.

   Hướng dẫn

   Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số

Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số

A.

  B.

  C.

   D.

   Hướng dẫn

   Chọn C là đáp án đúng

Tags: