Đâu là phát biểu đúng về danh sách móc nối:

Đâu là phát biểu đúng về danh sách móc nối:

A. Chỉ có thể thêm phần tử mới vào đầu danh sách

B. Không thể thêm phần tử mới vào cuối danh sách

C. Có thể thêm phần tử mới vào vị trí bất kì trong danh sách

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: