Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?

Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?

A.

C.

B.

D.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?

Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?

A.

C.

B.

D.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: