Đâu là lệnh chuyển đổi (transform) hợp lệ trong CSS3.

Đâu là lệnh chuyển đổi (transform) hợp lệ trong CSS3.

A. matrix() 

B. modify()

C. skip()

D. simulate()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Đâu là lệnh chuyển đổi (transform) hợp lệ trong CSS3.

Đâu là lệnh chuyển đổi (transform) hợp lệ trong CSS3.

A. matrix() 

B. modify()

C. skip()

D. simulate()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: