Đâu là cách để chuyển đổi kích thước/tỷ lệ phần tử bằng CSS3?

Đâu là cách để chuyển đổi kích thước/tỷ lệ phần tử bằng CSS3?

A. transform: scale(2,4);

B. scale-object: 2,4;

C. scale: (2,4);

D. None

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Đâu là cách để chuyển đổi kích thước/tỷ lệ phần tử bằng CSS3?

Đâu là cách để chuyển đổi kích thước/tỷ lệ phần tử bằng CSS3?

A. transform: scale(2,4);

B. scale-object: 2,4;

C. scale: (2,4);

D. None

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: