Đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước?

 Đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước?

A. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

B. Các bộ phận, đơn vị thuộc cơ quan tài chính

C. Đơn vị thuộc KBNN

D. Các cơ quan tài chính

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng