Để phát hiện lỗi trong gói tin, người ta sử dụng kỹ thuật?

 Để phát hiện lỗi trong gói tin, người ta sử dụng kỹ thuật?

A. Số thứ tự (sequence number)

B. Số thứ tự ghi nhận (acknowledgement number)

C. Bộ định thời (timer)

D. Checksum

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: