Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

A. 192.168.25.255

B. 192.168.25.141

C. 192.168.25.180

D. 192.168.25.143

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: