Địa chỉ IP nào nằm cùng chung subnet với IP 200.200.200.200, subnet mask: 255.255.255.240

Địa chỉ IP nào nằm cùng chung subnet với IP 200.200.200.200, subnet mask: 255.255.255.240

A.  200.200.200.196

B. 200.200.200.191

C. 200.200.200.177

D. 200.200.200.223

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Địa chỉ IP nào nằm cùng chung subnet với IP 200.200.200.200, subnet mask: 255.255.255.224:

Địa chỉ IP nào nằm cùng chung subnet với IP 200.200.200.200, subnet mask: 255.255.255.224:

A. 200.200.200.196

B. 200.200.200.191

C. 200.200.200.177

D. 200.200.200.223

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: