Địa chỉ (đường dẫn) cho phép xác định một tài nguyên trên web được gọi là?

Địa chỉ (đường dẫn) cho phép xác định một tài nguyên trên web được gọi là?

A. Url

B. Protocol

C. Webaddress

D. Http

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: