Địa chỉ 19.219.255.255 là địa chỉ gì?

Địa chỉ 19.219.255.255 là địa chỉ gì?

A. Broadcast lớp B

B. Broadcast lớp A

C. Host lớp A

D. Host lớp B Đáp án câu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: