Độ lớn (Volume) trong phân tích yêu cầu là:

Độ lớn (Volume) trong phân tích yêu cầu là:

A. Là số lượng máy tính chạy phần mềm

B. Là số lượng dữ liệu phát sinh trong một chu kỳ nào đó

C. Là số lượng các nghiệp vụ hệ thống phải tiến hành trong một chu kỳ nào đó

D. Là số lượng người làm việc với phần mềm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: