a <= 20 ? (b = 30) : (c = 30);

a <= 20 ? (b = 30) : (c = 30);

(a <= 20) ? b : (c = 30);

Are the following two statement same?

A. Yes

B. No

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

a <= 20 ? (b = 30) : (c = 30) luôn trả về 30

Giá trị của “(a <= 20) ? b : (c = 30)” phụ thuộc vào giá trị của b

Tags: