A pure virtual function is specified by placing ___ at the end of its prototype in the class

 A pure virtual function is specified by placing ___ at the end of its prototype in the class

definition.

A. =0

B. =1

C. =-1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hàm pure virtual được define như sau: virtual int fnc() =0;

Tags: