A program can use the address of any variable in an expression, except variables declared with the ___ storage class.

A program can use the address of any variable in an expression, except variables declared with the ___ storage class.

A. static

B. register

C. auto

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Register storage class là biến được lưu ở thanh ghi, và không thể lấy địa chỉ thanh ghi bằng toán tử &

Tags: