Ý nghĩa của hàm __init__() trong Python là gì?

Ý nghĩa của hàm __init__() trong Python là gì?

A. Khởi tạo một lớp để sử dụng.

B. Được gọi khi một đối tượng mới được khởi tạo.

C. Khởi tạo và đưa tất cả các thuộc tính dữ liệu về 0 khi được gọi.

D. Không có đáp án đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: