A “has a” relationship between classes represents ___ and an “is a” relationship between

A “has a” relationship between classes represents ___ and an “is a” relationship between

classes represent ___ .

A. containment, inheritance

B. hiding, inheritance

C. encapsulation, inheritance

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: