A function cannot be defined inside another function

A function cannot be defined inside another function

A. True

B. False

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Không thể define 1 hàm trong 1 hàm khác, ta chỉ có thể gọi hàm trong 1 hàm khác.

Tags: