a = f1(11, 16) * f2(12/8) + f3();

a = f1(11, 16) * f2(12/8) + f3();

Which of the following is the correct order if calling functions in the below code?

A. f1, f2, f3

B. f3, f2, f1

C. Order may vary from complier to complier

D. None of above

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: