A class is a basic unit of object-oriented programming.

 A class is a basic unit of object-oriented programming.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đơn vị nhỏ nhất của lập trình hướng đối tượng là object.

Tags: