$a = array();

$a = array();

if ($a == null) {

echo ‘true’;

} else {

echo ‘false’;

}

Đoạn mã sau, in ra giá trị nào sau đây

A. True

B. False

C. Không in

D. Cả A và B

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

$a = array(

$a = array(

null => ‘a’,

true => ‘b’,

false => ‘c’,

0 => ‘d’,

1 => ‘e’,

” => ‘f’

);

echo count($a);

Đoạn mã sau, in ra giá trị nào sau đây

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: