A ____ is a special member function used to initialize the data members of a class.

A ____ is a special member function used to initialize the data members of a class.

A. constructor

B. destructor

C. static method

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hàm tạo được gọi khi tạo 1 đối tượng (object), hàm tạo khởi tạo member data của class

Tags: