A ___ is a set of instance or values.

A ___ is a set of instance or values.

A.  class

B. object

C. function

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: