$a = 1;

$a = 1;

{

$a = 2;

}

echo $a;

Đoạn mã sau, in ra giá trị nào sau đây

A. 1

B. 2

C. 12

D. 6

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: