a = [1, 4, 20, 2, 5]

a = [1, 4, 20, 2, 5]

x = a[0]

for i in a:

if i > x:

x = i

print x

Theo dõi đoạn code dưới đây và chọn đáp án đúng nhất:

A. x là giá trị trung bình của list.

B. x là giá trị nhỏ nhất của list.

C. x là giá trị lớn nhất của list.

D. x là tổng giá trị các số trong list.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: