_______là một thư viện tập hợp những đoạn mã mà bạn có thể lưu trữ và tái sử dụng lại khi cần.

_______là một thư viện tập hợp những đoạn mã mà bạn có thể lưu trữ và tái sử dụng lại khi cần.

A. Template

B. Library

C. Snippet

D. css

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: