________là một thư viện tập hợp những thành phần của trang web, lưu trữ và tái sử dụng lại khi cần.

________là một thư viện tập hợp những thành phần của trang web, lưu trữ và tái sử dụng lại khi cần.

A. Template

B. Library

C. Snippets

D. css

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: