_________là một tập hợp các frame dùng để điều khiển sự hiển thị của các frame riêng lẻ để tạo nên một trang web.

_________là một tập hợp các frame dùng để điều khiển sự hiển thị của các frame riêng lẻ để tạo nên một trang web.

A. Frames

B. Frameset

C. Trang web

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: