___________dùng để chỉ định các thuộc tính cho các đối tượng như văn bản, đoạn văn, hình ảnh, …

___________dùng để chỉ định các thuộc tính cho các đối tượng như văn bản, đoạn văn, hình ảnh, …

A. Property Inspector

B. Insert panel

C. Objects panel

D. Code inspector

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: