__________ là kiểu mặc định của phần tử input

__________ là kiểu mặc định của phần tử input

A. Button

B. Checkbox

C. Text

D. Radio

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: